Kam so starými tonermi, textilom či pneumatikami? Ako pomáhajú organizácie

Je známe, ako separovať papier, sklo či plasty, no čo robiť s menej tradičnými vecami? Častým problémom je starý textil, stavebný odpad, pneumatiky alebo použité tonery z tlačiarne. Nie je to však také zložité, ako sa na prvý pohľad možno zdá.

23.04.2018 14:00
EKOLOGIA, gumy, pneumatiky Foto:
Každý zberný dvor pneumatiky nemusí prijať.
debata

Pneumatiky

Je niekoľko spôsobov, ako sa ich ekologicky „zbaviť“. Najčastejšie sa využívajú na získanie energie, lebo sú dobrým alternatívnym palivom. Preto sa používajú v spaľovniach, cementárňach alebo teplárňach. Tona starých pneumatík má totiž takú výhrevnosť ako 1,25 tony uhlia. Zato pôvodný kaučuk sa už z pneumatík nedá získať späť a pre svoje rozmery sú nepraktické na manipuláciu a prevážanie. Najjednoduchšou možnosťou, ako ich recyklovať, je preto využiť niektorý z programov spätného odkúpenia, ktorý financuje výrobca automobilov alebo pneumatík. Použité pneumatiky môžete zaniesť aj do zberných dvorov. O možnosti ich odovzdania sa však vždy informujte dopredu. Každý zberný dvor ich totiž nemusí prijať.

Stavebný odpad

Vhadzovanie veľkých kusov nábytku alebo stavebného odpadu do kontajnerov na komunálny odpad je zakázané. Môžete to odovzdať v zbernom dvore, čo je však náročné na logistiku. Informujte sa o obmedzeniach odovzdania stavebného odpadu. Neraz majú zberné dvory určené limity, koľko kilogramov stavebného odpadu môžete odovzdať ročne. Druhou možnosťou je dať stavebný odpad do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sa v jednotlivých lokalitách mesta pristavujú v pravidelných intervaloch.

Tonery

Niektoré tonery obsahujú látky, ktoré sa pri nesprávnom zaobchádzaní môžu uvoľniť do životného prostredia a znečistiť ho. Ide hlavne o tonerový prach, zmagnetizované kovy alebo sadze. Preto použité tonery nevyhadzujte do kontajnerov. „Vyhľadávajte zariadenia vybavené modernými polymerizovanými tonermi. Tie dokážu znížiť emisie CO2 až o polovicu. Do popredia sa dostávajú aj tonery vyrobené z biomasy,“ radí Lucia Koprivňanská, produktová manažérka spoločnosti Konica Minolta Slovakia. Recyklovať tonery môžete dvoma spôsobmi. Buď ich môžete odovzdať u predajcu alebo dodávateľa, kde ste si ich kúpili. Predajca je povinný ho zlikvidovať v súlade s platnou legislatívou. Druhou možnosťou je využiť program recyklácie tonerových kaziet, ktoré ponúkajú jednotliví výrobcovia tlačiarní a tonerov. Je to bezplatný, jednoduchý a ekologický spôsob.

Textil

Použitý textil je druhou najčastejšou komoditou po elektroodpade, pri ktorej má väčšina ľudí ťažkosti s recykláciou. Na začiatku treba textil pretriediť. Ak máte nepoužitý alebo oblečenie v dobrom stave, hoďte ho do veľkých kovových kontajnerov. Sieť kapacitných kovových kontajnerov z roka na rok narastá. Do týchto kontajnerov môžete vhadzovať aj používanú obuv, tašky alebo kabelky. Primárnym cieľom týchto kontajnerov je nielen použitý textil zhromažďovať, ale aj posielať naspäť do obehu prostredníctvom najrôznejších charitatívnych projektov či second handov. Textil, ktorý dávate do týchto kontajnerov, by mal byť čistý a vhadzovať by sa mal v uzatvorených igelitových taškách. Nemal by byť mokrý ani znečistený. Nepoužívané oblečenie a textil však môžete odniesť aj do zberných dvorov alebo vhodiť do špeciálnych nádob charitatívnych organizácií.

Ako pomáhajú organizácie zodpovednosti výrobcov

Odpad z domácnosti treba triediť do vyhradených... Foto: SHUTTERSTOCK
EKOLOGIA, deti, odpad, triedenie, recyklácia Odpad z domácnosti treba triediť do vyhradených nádob.

V triedení odpadu Slovensko stále zaostáva. Až polovica toho, čo vyhadzujeme do smetí, by sa ešte dala zužitkovať. Zatiaľ čo v Európskej únii ide na recykláciu priemerne asi 44 percent odpadu, u nás len čosi viac ako 20 percent.

Pokiaľ ide o elektroodpad, ktorý môže obsahovať rôzne toxické látky, najjednoduchšou formou je zber prostredníctvom predajní pri kúpe nových výrobkov. Všetky predajne a servisy elektrických spotrebičov sú povinné bezplatne zabezpečiť tzv. spätný odber elektroodpadu od zákazníkov, a to systémom kus za kus. Na značke starého spotrebiča ani na mieste jeho pôvodného nákupu pritom nezáleží.

Treba však vedieť, že predajňa má i právo odmietnuť to, ak je spotrebič poškodený, znečistený alebo predstavuje riziko. Spotrebiče preto odovzdávajte v kompletnom stave, nerozoberajte ich, ani inak nepoškodzujte. Ak si nové spotrebiče nekupujete, môžete tie nepotrebné zaniesť do zberného dvora alebo odovzdať do zberu, ktorý organizuje obec.

Komunálny odpad, najmä papier, plasty a sklo treba rozdeľovať do farebných kontajnerov, ktoré sú na to vyhradené, alebo odovzdať v zberných dvoroch. Na obecnej úrovni sa o plnenie tejto činnosti starajú tzv. organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré túto povinnosť prevzali od samosprávy. OZV ako subjekty zastupujúce výrobcov obalových a neobalových produktov majú za cieľ zozbierať a zrecyklovať čo najviac odpadu a zabrániť jeho neefektívnemu skládkovaniu.

Na triedenie by však nemali zabúdať ani firmy. Mnohým ani nenapadne, že majú aj povinnosti v oblasti odpadového hospodárstva. A legislatíva je veľmi zložitá. Práve preto by sa mali obrátiť na odborníkov, teda na OZV, ktorá im spoľahlivo splní všetky povinnosti. Pri jej výbere by mali sledovať, či má autorizáciu ministerstva životného prostredia, akých výrobcov združuje, a predovšetkým, či ju výrobcovia reálne riadia a transparentne koná v ich záujme.

Veľa môže napovedať ročná správa o činnosti, ktorá obsahuje základné finančné údaje o spoločnosti, zoznam partnerov či propagačné aktivity na podporu zberu a mala by byť zverejnená na webstránke OZV. A, samozrejme, finančné podmienky, za ktorých bude firma svojej OZV platiť v podobe recyklačných poplatkov. Aj tu však platí, že najlacnejšia ponuka nemusí byť tá najvýhodnejšia.

Ak je firma len pôvodcom bežného domáceho elektroodpadu evidovaného v majetku firmy, napríklad starých chladničiek, treba oznámiť požiadavku na jeho odber príslušnej OZV. Spoločnosť Envidom túto službu odvozu a recyklácie nepotrebného elektroodpadu najmä z bielej techniky poskytuje rôznym firmám (hotelom, internátom, školám) bezplatne.

Trochu komplikovanejšie je to v prípade elektroodpadu z tzv. profitechniky, t. j. zariadení, ktoré sa nepoužívajú v domácnosti. Za jeho recykláciu zodpovedá v prvom rade užívateľ. Pri jeho likvidácii má tri možnosti: odovzdať ho výrobcovi, od ktorého ho kúpil, odovzdať ho inému výrobcovi, od ktorého kupuje nové elektrozariadenie, alebo recykláciu zabezpečiť sám. Envidom zabezpečuje všetky tieto možnosti.

Výrobcovia a dovozcovia produktov balených v obaloch, ako aj výrobcovia a dovozcovia tých neobalových majú tiež povinnosť postarať sa o svoje výrobky počas ich celého životného cyklu, teda i v čase keď sa stanú odpadom. Aj tu sa možno obrátiť na OZV. OZV RECobal pomôže firmám vyrovnať sa s tým transparentným a efektívnym spôsobom. Firmám zabezpečí: zber odpadov a recykláciu pre všetky druhy obalov a neobalov, registráciu výrobcov, vedenie evidencie a ohlasovanie údajov, informovanie o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov a výpočet trhového a zberového podielu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #odpad #ekológia #triedený odpad